3D Geological Modeling 및 영상처리

 - 임의 지역 정보의 추정과 3차원 지질구조 모델링
 - 지구통계기법 (Geostatistics)의 응용
 - 위성영상 지질분석 기법
 - 정밀사진측량기법


1      2

          <3차원 지질구조 모델링 기술개발자>             <자원탐사및토목/건설분야 활용을 위한 
                                                                                 3차원 시각화 기술 개발>